Help with Search courses

Available courses

Разглежда инвестиционния процес от идеята до вземането на решение за приемане или отхвърляне на инвестицията. Включва разработка на инвестиционен проект.

Всичко, което един успешен мениджър трябва да знае за взаимоотношенията между хората на работното им място, за лидерството, за екипите... Освен много полезен, модулът е и забавен и предлага множество реални казуси и симулации.

"Бизнес софтуер" в помощен модул, който улеснява работата на колежаните. В него са събрани връзки към ключови източници на бизнес информация, статистически данни и разрези. Модулът съдържа и кратък списък с безплатен софтуер в помощ на предприемача – фактуриране, мозъчни (мисловни) карти, моделиране на бизнес процеси и др.

Дисциплината представя историята на създаването на днешния Европейски съюз, проследява основополагащите договори, принципите на разширяване на Съюза и задълбочаване на интеграционните процеси. Разглежда институциите на ЕС, техните функции, връзки и взаимодействия. Набелязва актуалните тенденции в развитието на Съюза.


Модулът предполага усъвършенстване на вербална и писмена комуникации.

Дисциплината е базирана изцяло на програми с отворен код. Основната операционна система, която се ползва от работните станции, е Ubuntu Linux, а обучението се извършва с помощта на пакета LibreOffice – текстообработка, електронни таблици, презентации. Има възможност за преход и сравнение с Microsoft Office.

Този модул е сред най-новите разработки на колежа. Целта му е да запознае обучаваните с характерни култури, общества, обичаи, знаци. Поставя деловите комуникациите и взаимоотношения в по-широк контекст.

Модулът разглежда функционирането на икономиката на макрониво. Изследва основни концепции като капитал, инвестиции, спестявания, данъци, търговски и платежен баланс, държавен бюджет и преразпределяне.

Подробно разглеждат отделните елементи на маркетинга от гледна точка на бизнес организацията. Включват разработка и представяне на маркетингов проект.

Market produceМодулът въвежда колежаните в икономическата терминология и основите на икономическата теория. Обикновено този модул е на първо място в учебната програма и чрез него се изгражда подходящата нагласа за работа с икономическа и бизнес материя.

Модулът разглежда предприемачеството като социален и психологически феномен. Представя различните етапи, в които класифицираме икономиките и факторите, влияещи върху предприемачеството, които съответстват на всеки етап.

Колежаните имат възможност чрез практически задачи да усвоят моделирането на бизнес процеси като инструмент за визуализация, планиране и оптимизация.

Дисциплината се занимава с властта и управлението в държавата, разпределени между съответните институции. Разглежда структурата на държавния, съответно на административния апарат, функциите, задълженията и правомощията на отделните органи, както и връзките между тях и мястото, и функциите на местното управление. Разгледана е и правната среда, в която функционира публичната администрация.

Основи на бизнес статистиката. Модулът е ориентиран към методи и инструменти за обработка на бизнес информация.

Разглежда процеса на стратегическо управление в бизнес организацията. Модулът включва изучаване на инструментариума за анализ и прилагане на стратегически решения и политики. Включва разработка на бизнес проект.

Accounting, calculatorМодулът  е съсредоточен върху практически занимания, предхождани от въвеждаща теория. Колежаните се обучават да осчетоводяват операции от всички типове и да съставят финансови отчети. Практическите занимания са под формата на решаване на задачи, извличане на счетоводни данни от текстово описание на бизнес операции и процеси.

Колежът разполага и със собствена разработка на счетоводна игра, която позволява да се проследи физически всяка стопанска операция и нейното отразяване в Баланса, Отчета за приходите и разходите и Отчета за паричните потоци.

Scales of justiceМодулът е фокусиран основно върху Търговския закон, Закона за защита на потребителите и за правилата за търговия, Закона за защита на конкуренцията. Разглежда структурата на цялата действаща законова уредба в Република България и обръща особено внимание на актовете, свързани с правилата за бизнес и правата на потребителите. Част от модула е посветена на принципите на медиацията като инструмент за решаване на спорове и на разглеждането на Закона за медиацията. Въвежда основни понятия от Европейското право.

Разглежда процеса и етапите на подготовка, изпълнение и приключване на проект. Включва разработка на конкретен проект.

Този модул занимава колежаните както с теорията на управление на човешки ресурси, така и с интересни практически-ориентирани теми – длъжностни характеристики, възнаграждения, групи, лидерство, организационни структури.

Модулът предлага детайлизиран поглед върху финансите на фирмата, структурата им, начините за управление. Разглежда капиталовите пазари, ролята на търговските банки и централната банка. Изучава финансовия анализ като инструмент за оптимизиране на фирменото управление.

Съдържа множество задания, практикум и тестове за самопроверка.


Traffic lightsВходният тест към едногодишната специализация по "Бизнес мениджмънт" е разработен в помощ на кандидатите.

Изискванията към кандидатите са или да притежават формално икономическо образование, или да имат практически опит в бизнеса. И в двата случая ние препоръчваме кандидатите да направят този кратък тест от 15 въпроса, разработени така, че да изследват наличието на знания и компетентност в областта на мениджмънта, финансите, управлението на човешките ресурси, стратегическото планиране. Нивото на трудност на въпросите отразява, най-общо казано, стартовото ниво на програмата. Тестът не е елиминаторен, което означава, че крайното решение за прием в тази програма на Колежа ще бъде взето съвместно от кандидата и наш специалист след подробен разговор. Целта на онлайн теста е да бъде ориентир за кандидатите и да им помогне в преценката на техните възможности и в това дали и доколко това е подходящата програма и ниво за тях.

На кандидатите, които не са удовлетворени от представянето си* на този тест, препоръчваме да обмислят (1) дали резултатът от теста може да е повлиян негативно от тяхното моментно състояние и (2) дали за тях не би било по-добре да се насочат към по-базова бизнес подготовка, каквато предлага традиционната двугодишна програма на Колежа.

Във всички случаи, нашите консултанти са на разположение, за да обсъдят с потенциалните кандидати техните очаквания и въпроси.

* Можете да правите теста неколкократно - резултатите ще се запазват автоматично и вие ще виждате резултатите от представянето си на всеки опит. Резултат под 30% на повече от два опита се смята за неудовлетворителен. Резултат между 30% и 50% предполага обсъждане на конкретната ситуация. Резултат над 50% гарантира достатъчна увереност, че кандидатът би могъл да се справи с началното ниво на трудност на програмата.

Outdoor meeting

"Мениджмънт в организациите" разглежда и оценява в сравнителен план различните подходи към организационните теории.

Сред целите на модула е постигане на разбиране на ключовите елементи от организационната структура и проектирането на организации (организационен дизайн), на управленските процеси в организационен план, на концепциите за организационна стратегия и цели и тяхната връзка с организационната ефективност и ефикасност.

Изучават се механизмите за реакция на организацията при вътрешен и външен натиск, както и процесите на организационна промяна и организационно развитие.

DJIA index chart

Модулът "Корпоративни финанси" надгражда базови знания и умения в областта на фирмените финанси. Ориентиран е към ключови теми - ролята на корпоративния финансов мениджър (вкл. по отношение на сливания и придобивания), източниците на инвестиционно финансиране и техните специфики, изследване на алтернативни инвестиционни решения посредством техники за анализ, оценка на стойността на акциите, дивидентна политика, цена на капитала, практически ситуации, свързани с управлението на оборотния капитал. 

People climbing a web

Модулът разглежда характера и предимствата на стратегическия подход към управлението и развитието на хора, връзката на стратегията по ЧР и обвързаните с нея дейности в организацията с по-широките корпоративни цели на организацията. Обучението цели постигане на висока степен на разбиране на стратегиите по ЧР и разглеждането на хората като основен ресурс на организацията, както и създаване на умения за структуриране, изпълнение, наблюдение и оценка на този вид стратегии. Подчертано внимание се отделя на важността на процесите на учене и развитие в организациите и на създаването и поддържане на подходящ климат за  устойчиви и ефективни взаимоотношения.

Модулът предполага висока степен на осъзнаване и критична оценка на нуждата и обхвата на процеса на корпоративно стратегическо планиране. От изключителна важност са подходите, методите и инструментите за анализ на състоянието на организацията. Разглеждат се формулирането, оценката на различни стратегически алтернативи и изборът на приложима стратегия. Отделя се внимание на прилагането и механизмите за наблюдение и контрол, както и на специфичните предизвикателства, които поставя пред бизнеса съвременната и динамично променяща се среда.

Money, forexТози модул пресъздава, под формата на казус, компания, оперираща в няколко страни. Предизвикателствата са многобройни и изискват решения, засягащи самата организация, нейната структура и хората в нея, различията в пазарите (тенденции, покупателна способност, предпочитания) и в социо-културните характеристики на средата.

Модулът изисква използването на знания и умения от различни функционални области.

Този курс представя по забавен начин основните принципи и механизми на действие на икономиката – видовете ресурси и тяхната недостатъчност, въпросите, чиито отговор търсят икономистите, силите на търсене и предлагане, които се уравновесяват, намирайки в пазарната цена своята пресечна точка.

Всичко, което един успешен мениджър трябва да знае за взаимоотношенията между хората на работното им място, за лидерството, за екипите... Освен много полезен, модулът е и забавен и предлага множество реални казуси и симулации.

Този курс запознава с подход за формулиране на бизнес стратегия, наречен "Син океан". В него ще откриете характеристиките на "синия океан" като алтернатива на "червения океан", основните принципи и аналитични инструменти на стратегия "Син океан".