Accounting, calculatorМодулът  е съсредоточен върху практически занимания, предхождани от въвеждаща теория. Колежаните се обучават да осчетоводяват операции от всички типове и да съставят финансови отчети. Практическите занимания са под формата на решаване на задачи, извличане на счетоводни данни от текстово описание на бизнес операции и процеси.

Колежът разполага и със собствена разработка на счетоводна игра, която позволява да се проследи физически всяка стопанска операция и нейното отразяване в Баланса, Отчета за приходите и разходите и Отчета за паричните потоци.