Модулът запознава с нормите и правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд във фирмите и организациите. Спомага за придобиване на знания и умения за преценяване на рисковете в работната среда, за предприемане на мерки за тяхното избягване и премахване, с цел запазване здравето и живота на работещите.