Подробно разглеждат отделните елементи на маркетинга от гледна точка на бизнес организацията. Включват разработка и представяне на маркетингов проект.