Imagine, create, learnПрограма с британска акредитация за придобиване на професионална квалификация по специалност "Бизнес мениджмънт" на шесто ниво от Европейската квалификационна рамка.

Подробности за програмата можете да намерите на тази страница!

 

Traffic lightsВходният тест към едногодишната специализация по "Бизнес мениджмънт" е разработен в помощ на кандидатите.

Изискванията към кандидатите са или да притежават формално икономическо образование, или да имат практически опит в бизнеса. И в двата случая ние препоръчваме кандидатите да направят този кратък тест от 15 въпроса, разработени така, че да изследват наличието на знания и компетентност в областта на мениджмънта, финансите, управлението на човешките ресурси, стратегическото планиране. Нивото на трудност на въпросите отразява, най-общо казано, стартовото ниво на програмата. Тестът не е елиминаторен, което означава, че крайното решение за прием в тази програма на Колежа ще бъде взето съвместно от кандидата и наш специалист след подробен разговор. Целта на онлайн теста е да бъде ориентир за кандидатите и да им помогне в преценката на техните възможности и в това дали и доколко това е подходящата програма и ниво за тях.

На кандидатите, които не са удовлетворени от представянето си* на този тест, препоръчваме да обмислят (1) дали резултатът от теста може да е повлиян негативно от тяхното моментно състояние и (2) дали за тях не би било по-добре да се насочат към по-базова бизнес подготовка, каквато предлага традиционната двугодишна програма на Колежа.

Във всички случаи, нашите консултанти са на разположение, за да обсъдят с потенциалните кандидати техните очаквания и въпроси.

* Можете да правите теста неколкократно - резултатите ще се запазват автоматично и вие ще виждате резултатите от представянето си на всеки опит. Резултат под 30% на повече от два опита се смята за неудовлетворителен. Резултат между 30% и 50% предполага обсъждане на конкретната ситуация. Резултат над 50% гарантира достатъчна увереност, че кандидатът би могъл да се справи с началното ниво на трудност на програмата.

Outdoor meeting

"Мениджмънт в организациите" разглежда и оценява в сравнителен план различните подходи към организационните теории.

Сред целите на модула е постигане на разбиране на ключовите елементи от организационната структура и проектирането на организации (организационен дизайн), на управленските процеси в организационен план, на концепциите за организационна стратегия и цели и тяхната връзка с организационната ефективност и ефикасност.

Изучават се механизмите за реакция на организацията при вътрешен и външен натиск, както и процесите на организационна промяна и организационно развитие.

DJIA index chart

Модулът "Корпоративни финанси" надгражда базови знания и умения в областта на фирмените финанси. Ориентиран е към ключови теми - ролята на корпоративния финансов мениджър (вкл. по отношение на сливания и придобивания), източниците на инвестиционно финансиране и техните специфики, изследване на алтернативни инвестиционни решения посредством техники за анализ, оценка на стойността на акциите, дивидентна политика, цена на капитала, практически ситуации, свързани с управлението на оборотния капитал. 

People climbing a web

Модулът разглежда характера и предимствата на стратегическия подход към управлението и развитието на хора, връзката на стратегията по ЧР и обвързаните с нея дейности в организацията с по-широките корпоративни цели на организацията. Обучението цели постигане на висока степен на разбиране на стратегиите по ЧР и разглеждането на хората като основен ресурс на организацията, както и създаване на умения за структуриране, изпълнение, наблюдение и оценка на този вид стратегии. Подчертано внимание се отделя на важността на процесите на учене и развитие в организациите и на създаването и поддържане на подходящ климат за  устойчиви и ефективни взаимоотношения.

Модулът предполага висока степен на осъзнаване и критична оценка на нуждата и обхвата на процеса на корпоративно стратегическо планиране. От изключителна важност са подходите, методите и инструментите за анализ на състоянието на организацията. Разглеждат се формулирането, оценката на различни стратегически алтернативи и изборът на приложима стратегия. Отделя се внимание на прилагането и механизмите за наблюдение и контрол, както и на специфичните предизвикателства, които поставя пред бизнеса съвременната и динамично променяща се среда.

Money, forexТози модул пресъздава, под формата на казус, компания, оперираща в няколко страни. Предизвикателствата са многобройни и изискват решения, засягащи самата организация, нейната структура и хората в нея, различията в пазарите (тенденции, покупателна способност, предпочитания) и в социо-културните характеристики на средата.

Модулът изисква използването на знания и умения от различни функционални области.